analytics

НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ

Эдгээр Нөхцөл, Болзол нь аж ахуйн нэгж (“та”) болон Galobank-ны нэрийн өмнөөс та хоёрын хооронд байгуулсан https://galobank.finance/ вэб сайтад хандах, ашиглахтай холбоотой бусад медиа хэлбэр, олон нийтийн сүлжээний суваг, мобайл вэб сайт эсвэл түүнтэй холбоотой, холбогдсон эсвэл өөр байдлаар холбогдсон гар утасны програм (хамтдаа “платформ”) зэргийн талаар авч үзсэн хууль ёсны хүчин төгөлдөр гэрээг бүрдүүлнэ. Та платформд хандсанаар эдгээр бүх Нөхцөл, Болзолыг уншиж, ойлгож, дагаж мөрдөхөө зөвшөөрч байгаа хэрэг болно. ХЭРЭВ ТА ЭДГЭЭР БҮХ АШИГЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ, БОЛЗЛЫГ ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ БОЛ ТАНЫ ХУВЬД ВЭБСАЙТЫГ АШИГЛАХ ХОРИОТОЙ БАЙХ БОЛНО.

Платформ дээр тодорхой хугацаанд байрлуулж болох нэмэлт Нөхцөл, Болзол эсвэл баримт бичгийг энд лавлагаа болгон тодорхой тусгаж оруулсан. Бидний хувьд өөрсдийн үзэмжээр эдгээр Нөхцөл, Болзолд хэдийд ч ямар ч хамаагүй шалтгаанаар өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрх бий. Бид эдгээр Нөхцөл, Болзлын “Сүүлд шинэчилсэн” гэх огноог шинэчилж, аливаа өөрчлөлтийн талаар танд мэдэгдэх бөгөөд та ийм өөрчлөлт бүрийн талаар тусгайлсан мэдэгдэл хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Шинэчлэлт оруулж байгаа тухайд мэдээлэлтэй байхын тулд эдгээр Нөхцөл, Болзлыг тодорхой үед хянаж байх нь таны үүрэг хариуцлага юм. Шинэчлэгдсэн Нөхцөл, Болзлыг нийтэлсэн өдрөөс хойш платформыг үргэлжлүүлэн ашиглахад та шинэчлэгдсэн Нөхцөл, Болзолд орсон өөрчлөлтийг мэдэж, хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдох болно.

Платформ дээрх мэдээлэл нь хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах эсвэл тухайн улсын нутаг дэвсгэрт бүртгүүлэх шаардлагад нийцүүлэх болон аливаа хууль эрх зүйн орчин эсвэл улс оронд ямар нэгэн хүн, аж ахуйн нэгжид зориулж түгээх, ашиглахад зориулагдаагүй.  Үүний дагуу, өөр газраас платформд нэвтрэхээр сонгосон хүмүүс үүнийг өөрсдийн санаачилгаар хийсэн байх ба хэрэв тухайн орон нутгийн хууль тогтоомж хэрэгжиж байгаа бол тус газрын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг тус хүмүүс өөрсдөө хариуцна.

ЭРХИЙН ШАЛГУУР

Платформд хандах ба ашиглахын тулд та хууль ёсны дагуух хүчинтэй гэрээг манайхтай байгуулах боломжтой байх ёстой. Иймд та платформд нэвтэрч, ашиглаж болох аливаа компани, хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс энэхүү Гэрээний Нөхцөл, Болзлыг байгуулах, дагаж мөрдөх бүрэн эрх, эрх мэдэлтэй гэдгээ илэрхийлнэ. Цаашлаад та эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авсан эсвэл платформыг ашиглах нь хууль бус байх, холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн байж болох газрын иргэн, оршин суугч, харьяалал, бүлгийн гишүүн биш гэдгээ та илэрхийлж байна. Цаашид платформд нэвтрэх, ашиглахдаа холбогдох бүх хууль тогтоомжийг бүрэн дагаж мөрдөх бөгөөд аливаа хууль бус үйл ажиллагаа явуулах, сурталчлах, дэмжих зорилгоор уг платформд нэвтрэхгүй, ашиглахгүй гэдгээ илэрхийлж байна.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ

Өөрөөр заагаагүй бол платформ нь бидний өмч бөгөөд платформ дээрх бүх эх код, мэдээллийн сан, функциональ, програм хангамж, вэб сайтын дизайн, аудио, видео, текст, гэрэл зураг, график (хамтад нь “Агуулга” гэнэ) болон худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэглэгээ, тэдгээрт орсон лого (“Тэмдэглэгээ”) нь бидний эзэмшил, хяналтанд байдаг эсвэл манай лицензтэй бөгөөд платформ дээр худалдан авалт хийх худалдан авагч эсвэл худалдан авагч агент байна.

Олон улсын зохиогчийн эрхийн хууль, болон олон улсын оюуны өмчийн хууль, олон улсын конвеци, зохиогчийн эрх болон барааны тэмдгийн хуулиар хамгаалагдсан уг платформыг хүсээгүй э-мэйл илгээх зорилгоор цахим болон бусад аргаар хэрэглэгчийн нэр эсвэл цахим шуудангийн хаягийг цуглуулах зэрэг платформыг зөвшөөрөлгүй ашиглаж болохгүй. Агуулга болон тэмдэглэгээг зөвхөн таны мэдээлэл болон хувийн хэрэгцээнд зориулж “БАЙГААГААР НЬ” платформ дээр өгсөн болно. Уг Нөхцөл, Болзолд тодорхой зааснаас бусад тохиолдолд платформын ямар ч хэсэг, аливаа агуулга, тэмдэглэлийг хуулбарлах, хуулах, нэгтгэх, дахин хэвлэх, байршуулах, нийтлэх, нийтэд түгээх, кодлох, орчуулах, дамжуулах, худалдах, гэрчилгээ авах, эсвэл бусад тохиолдлоор манайхаас урьдчилан бичгэн зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа арилжааны зорилгоор ашиглаж болохгүй.

Та платформыг ашиглах эрхтэй, ингэснээр платформд нэвтрэх, ашиглах, зөвхөн хувийн, арилжааны бус зорилгоор зохих ёсоор нэвтэрсэн агуулгын аль нэг хэсгийг татаж авах, хэвлэх хязгаарлагдмал лицензийг танд олгоно. Бид платформ, агуулга, тэмдэглэгээ зэргийн хувьд танд шууд олгогоогүй бүх эрхийг өөртөө хадгална.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ

Платформыг ашигласнаар та дараахыг илэрхийлж, баталгаажуулж байна: (1) та эрх зүйн чадамжтай бөгөөд та эдгээр Нөхцөл, Болзлыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна; (2) та робот, скрипт эсвэл бусад аргаар автоматжуулсан эсвэл хүн бус аргаар платформд хандахгүй; (3) та платформыг хууль бус эсвэл зөвшөөрөлгүй зорилгоор ашиглахгүй; болон (4) таны платформыг ашиглах нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийг зөрчихгүй.

Хэрэв та худал, үнэн биш, одоо үед хамаарахгүй эсвэл бүрэн бус мэдээлэл өгвөл платформыг ашиглахыг тань түдгэлзүүлэх, цуцлах, платформыг (эсвэл түүний аль нэг хэсгийг) одоогийн болон ирээдүйд ашиглахаас таныг түдгэлзүүлэх эрхтэй.

ХОРИОТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Платформыг ашиглаж болхоос бусад зорилгоор уг платформд хандах эсвэл ашиглаж болохгүй. Энэхүү платформыг манайхаас тусгайлан зөвшөөрсөн ба баталснаас бусад арилжааны зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

Платформ хэрэглэгчийн хувьд та дараах үйлдлийг хийхгүй байхыг зөвшөөрч байна:

1. Манайхаас бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр шууд болон шууд бусаар цуглуулга, эмхэтгэл, мэдээллийн сан, лавлагаа үүсгэхийн тулд платформоос өгөгдөл эсвэл бусад агуулгыг системтэйгээр татаж авах.

2. Биднийг болон бусад хэрэглэгчдийг хуурч мэхлэх, залилах, төөрөгдүүлэх, ялангуяа хэрэглэгчийн нууц үг гэх мэт бүртгэлийн нууц мэдээллийг мэдэхийг оролдох.

3. Платформын аюулгүй байдалтай холбоотой шинж чанаруудыг тойрч гарах, идэвхгүй болгох эсвэл аливаа агуулгыг ашиглах, хуулбарлахаас урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлах эсвэл платформ эсвэл түүнд байгаа агуулгыг ашиглахад хязгаарлалт тавих боломжуудыг оролцуулан саад учруулах

4. Манайхаас үзэж буйгаар биднийг эсвэл платформыг гутаан доромжлох, нэр хүнд унагах, эсвэл өөр аргаар хохироох.

5. Платформоос олж авсан аливаа мэдээллийг өөр хүнийг дарамтлах, хүчирхийлэх, гэмтээх зорилгоор ашиглах.

6. Манай дэмжлэгийн үйлчилгээг зүй бусаар ашиглах, эсвэл зүй бусаар ашигласан, буруутай үйл ажиллагааны талаар худал мэдээлэх.

7. Платформыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд үл нийцэх байдлаар ашиглах.

8. Платформыг ашиглан бараа, үйлчилгээгээ сурталчлах эсвэл зарах санал гаргаж тавих.

9. Платформ дээр зөвшөөрөлгүй байгуулах эсвэл холбогдоход оролцох.
Аль нэг талын платформыг тасралтгүй ашиглах, таашаахад саад болох том үсгийг хэт их ашиглах, спам (давтагдах текстийг нийтлэх) зэрэг вирус, трожан, бусад материалыг байршуулах, дамжуулах (эсвэл байршуулах, дамжуулахыг оролдох) эсвэл платформын ашиглалт, онцлог, функц, ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах, муутгах, тасалдуулах, өөрчлөх, эсвэл саад учруулах.

10. EСэтгэгдэл, мессеж илгээхийн тулд скрипт ашиглах, өгөгдөл олборлох, робот эсвэл үүнтэй төстэй өгөгдөл цуглуулах, задлах хэрэгслийг ашиглах гэх мэт системийг автоматжуулсан аливаа хэрэглээнд оролцох.

11. Аливаа агуулгаас зохиогчийн эрх болон бусад өмчийн эрхийн мэдэгдлийг устгах.

12. Өөр хэрэглэгч эсвэл хүний дүр эсгэх эсвэл өөр хэрэглэгчийн нэрийг ашиглахыг оролдох.

13. Өөрийн профайлыг зарах эсвэл шилжүүлэх.

14. Кибер халдлага. Аливаа компьютер, сервер, сүлжээ, хувийн төхөөрөмж болон бусад мэдээллийн технологийн системийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулах, зөрчихийг оролдсон аливаа үйл ажиллагаанд оролцох (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй), вирус байршуулах, үйлчилгээнд халдсан гэдгээ үгүйсгэх.

15. Платформ эсвэл платформд холбогдсон сүлжээ, үйлчилгээнд хөндлөнгөөс оролцох, тасалдуулах, хэт ачаалал үүсгэх.

16. Платформын аль нэг хэсгийг танд өгөхөд оролцож буй манай ажилтан эсвэл төлөөлөгчдийг дарамтлах, залхаах, айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх.

17. Платформ эсвэл платформын аль нэг хэсэгт нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлах зорилготой платформын аливаа арга хэмжээг тойрч гарахыг оролдох.

18. Flash, PHP, HTML, JavaScript болон бусад кодыг багтаасан боловч үүнд баригдалгүй платформын программ хангамжийг хуулах эсвэл өөрчлөх.

19. Платформын нэг хэсгийг бүрдүүлдэг аливаа програм хангамжийг тайлах, задлах, хэсэгчлэх, урвуу инженерчлэл хийх.

20. Стандарт хайлтын систем эсвэл интернет хөтчийн ашиглалтын үр дүнгээс бусад тохиолдолд платформд ханддаг аливаа аалз, робот, хууран мэхлэх хэрэгсэл, скрэйпер, оффлайн уншигч гэх мэт аливаа автоматжуулсан системийг ашиглах, эхлүүлэх, хөгжүүлэх, түгээх, эсвэл зөвшөөрөлгүй скрипт болон бусад программ хангамжийг ашиглах, эхлүүлэх.

21. Бүртгэлүүдийг автоматжуулсан хэрэгслээр эсвэл хуурамчаар үйлдэх.

22. Платформыг бидэнтэй өрсөлдөх аливаа хүчин чармайлтын нэг хэсэг болгон ашиглах эсвэл платформ эсвэл агуулгыг орлого олох оролдлогодоо эсвэл арилжааны бизнест ашиглах.

23. Зах зээлийн манипуляци. Худалдааны зах зээлийн шударга байдлын талаар холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг зөрчсөн аливаа үйл ажиллагаанд оролцох, үүнд (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) хууран мэхлэх, мөнгө угаах арилжаа гэж нэрлэгддэг залилан мэхлэх тактикууд орно.

ЗӨВЛӨГӨӨ БАЙХГҮЙ

Платформоос өгсөн бүх мэдээлэл нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд мэргэжлийн зөвлөгөө гэж ойлгож болохгүй. Ялангуяа платформ дээр байгаа агуулга, материалууд нь манайхаас өгсөн санхүүгийн зөвлөгөө, зөвлөмж биш бөгөөд хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас эсвэл бусад санхүүгийн үйлчилгээг худалдан авах, худалдах санал, хүсэлт, урилга, зөвлөмж гэж үзэх ёсгүй, мөн таны хувьд ямар нэгэн тодорхой хөрөнгө оруулалт болон бусад шийдвэр гаргахдаа бидэнд найдаж байхад зориулаагүй болно. Та платформд агуулагдсан аливаа мэдээлэлд үндэслэн аливаа арга хэмжээ авах эсвэл үйлдэл хийхээс татгалзах ёсгүй. Платформтой холбоотой аливаа санхүү, хууль эрх зүй болон бусад шийдвэр гаргахаасаа өмнө та тухайн чиглэлээр мэргэшсэн, тусгай зөвшөөрөлтэй хүнээс хараат бус мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

Энэхүү платформд оруулсан ямар ч зүйл нь хөрөнгө оруулалт болон хамаарах үйлчилгээг аль ч эрх мэдэлд байгаа хэн нэгэнд худалдах, түгээх санал, хүсэлт биш юм.

Тодорхой хугацаанд бидний цуглуулсан мэдээллийг лавлагаанд ашигладаг. Эдгээр лавлагаа нь сонгомол эсвэл хэсэгчилсэн байж болно. Зах зээл байнга өөрчлөгдөж байдаг, өмнө нь нийтэлсэн мэдээлэл, өгөгдөл нь одоогийнх биш байж болох тул үүнд найдах ёсгүй.

Платформ дээрх аливаа ханшийн лавлагаа нь ам.доллар эсвэл бусад валют биш харин тогтвортой койн эсвэл бусад дижитал хөрөнгө, токеноор илэрхийлэгддэг. Своп ханш нь тухайн хугацаанд үр дүнг хэрхэн үндэслэлтэй төсөөлөх талаар сайн итгэлд суурилсан ирээдүйг харсан төсөөлөл боловч ийм итгэл үнэмшил нь олон тооны таамаглал, эрсдэл, тодорхойгүй байдлыг (гэрээний аюулгүй байдлын ухаалаг эрсдэл, гуравдагч талынүйл ажиллагаа зэрэг) хамрах ба материалын хувьд ялгаатай (бага эсвэл өндөр) токеноор үнэлэгдсэн ханшийг үүсгэж болзошгүй.

Уг ханш нь аливаа хүн эсвэл бүлэг хүмүүсийн амлалт, баталгаа, үүрэг биш бөгөөд ухаалаг гэрээ болон бусад бие даасан систем (гуравдагч талынсистемийг оролцуулан) үйл ажиллагааны үр дүн, гуравдагч тал таны депозитын дараа тэдгээр системүүдтэй хэрхэн харьцаж байгаагаас бүрэн хамаарна.

Төлөвлөсөн хэмжээнд хүрсэн ч гэсэн тухайн жилийн хугацаанд холбогдох токенуудын (таны депозит болон танд хуваарилсан эсвэл тарааж өгсөн аливаа токен) үнэ цэнэ депозитын үед буурсан тохиолдолд та санхүүгийн алдагдалд орж болзошгүй.

ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН ВЭБСАЙТ БА АГУУЛГА

Энэхүү платформ нь бусад вэб сайтын (“Гуравдагч талын вэбсайтууд”) холбоос, түүнчлэн нийтлэл, гэрэл зураг, текст, график, зураг, дизайн, хөгжим, дуу, видео, мэдээлэл, хөтөлбөрүүдийг агуулсан (эсвэл та платформоор дамжуулан илгээсэн байж болно) программ хангамж болон гуравдагч этгээдэд хамаарах буюу түүнээс гаралтай бусад агуулга эсвэл зүйлс (“Гуравдагч талын агуулга”) байж болно. Ийм гуравдагч талын вэбсайтууд болон гуравдагч талын агуулгыг бид үнэн зөв, тохиромжтой, бүрэн гүйцэд эсэхийг шалгаж, хянадаггүй бөгөөд платформоор дамжуулан нэвтэрсэн гуравдагч талын вэбсайтууд эсвэл гуравдагч талын нийтэлсэн агуулгад хариуцлага хүлээхгүй. гуравдагч талын вэбсайтууд эсвэл гуравдагч талынагуулгад д агуулагдах контент, үнэн зөв байдал, доромжилсон байдал, үзэл бодол, найдвартай байдал, нууцлалын дадал болон бусад бодлого зэрэг платформ дээр, дамжуулан ашиглах боломжтой эсвэл суулгасан. гуравдагч талын вэбсайтууд эсвэл гуравдагч талын агуулгыг оруулах, холбох, ашиглах, суулгахыг зөвшөөрөх нь бид үүнийг зөвшөөрч, дэмжсэн гэсэн үг биш юм. Хэрэв та платформыг орхиж, гуравдагч талын вэб сайт руу нэвтрэх, эсвэл гуравдагч талынагуулгыг ашиглах, суулгахаар шийдсэн бол үүнийг эрсдэлд оруулах бөгөөд эдгээр Нөхцөл, Болзол цаашид үйлчлэхгүй гэдгийг мэдэж байх ёстой. Та платформоос нэвтэрч буй аливаа вэб сайт эсвэл платформоос ашигладаг эсвэл суулгасан аливаа програмтай холбоотой холбогдох Нөхцөл, Болзол, түүний дотор нууцлал, мэдээлэл цуглуулах практикийг хянаж үзэх хэрэгтэй. Гуравдагч талын вэбсайтаар дамжуулан таны хийсэн аливаа худалдан авалт нь бусад вэбсайтууд болон бусад компаниудаас хийгдэх бөгөөд бид зөвхөн та болон холбогдох гуравдагч талынхооронд хийгдсэн худалдан авалттай холбоотой ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Та гуравдагч талын вэбсайт дээр санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэмжихгүй гэдгээ ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд та ийм бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авснаас үүдэн гарах аливаа хор хөнөөлөөс манайхыг ангид байлгах болно. Нэмж дурдахад, та гуравдагч талын агуулга эсвэл гуравдагч талын вэбсайттай харилцахтай холбоотой аливаа хохирол, эсвэл танд учирсан хохирлоос биднийг ангид байлгах болно.

ВЭБСАЙТЫН МЕНЕЖМЕНТ

Бид дараах эрхтэй боловч үүрэг хүлээхгүй: (1) платформыг эдгээр Нөхцөл, Болзлыг зөрчсөн эсэхийг хянах; (2) бидний үзэмжээр хууль болон эдгээр Нөхцөл, Болзлыг зөрчсөн хэн бүхэнд хуулийн дагуу зохих арга хэмжээ авах, үүнд ийм хэрэглэгчийг хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдэх; (3) манай зүгээс үзэж буйгаар ямар ч хязгаарлалтгүйгээр өөрийн оруулсан хувь нэмэр эсвэл түүний аль нэг хэсгээс (технологийн хувьд боломжтой бол) татгалзах, хандалтыг нь хязгаарлах, хүртээмжийг нь хязгаарлах, эсвэл идэвхгүй болгох (технологийн хувьд боломжтой); (4) манай зүгээс үзэж буйгаар аливаа хязгаарлалтгүйгээр, мэдэгдэл, хариуцлага хүлээхгүйгээр, платформоос устгах, эсвэл хэмжээ нь хэтэрсэн эсвэл манай системд ямар нэгэн байдлаар дарамт учруулдаг бүх файл, агуулгыг идэвхгүй болгох; болон (5) бусад тохиолдолд платформыг бидний эрх, өмчийг хамгаалах, платформын зөв үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор удирдах.

ЭРСДЛИЙН ТААМАГЛАЛ

Энэхүү платформд нэвтэрч, ашигласнаар та криптограф болон блокчэйнд суурилсан системийг ашиглахтай холбоотой эрсдэлүүдийг ойлгож, дижитал хөрөнгийн ашиглалт, нарийн төвөгтэй байдлын талаар тодорхой мэдлэгтэй гэдгээ илэрхийлж байна. Эдгээр дижитал хөрөнгийн зах зээл нь үрчлүүлэх, таамаглал, технологи, аюулгүй байдал, зохицуулалт зэрэг (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) хүчин зүйлээс шалтгаалан маш тогтворгүй байгааг та ойлгож байна. Та криптограф болон блокчэйнд суурилсан системтэй гүйлгээ хийх зардал, хурд нь хувьсах чадвартай бөгөөд ямар ч үед эрс нэмэгдэж болохыг та хүлээн зөвшөөрч байна. Цаашид таны дижитал хөрөнгийг платформд нийлүүлэх явцад зарим эсвэл бүхэлд нь үнэ цэнээ алдах эрсдэлтэйг та хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та платформоос дижитал хөрөнгийг зээлж авбал та өөрийн дижитал хөрөнгийг барьцаа болгон нийлүүлэх хэрэгтэй болно. Хэрэв таны барьцаа хөрөнгийн үнэ цэнэ буурч, таны зээлсэн дүнг баталгаажуулахад хүрэлцэхгүй бол бусад хүмүүс татан буулгах үед таны барьцааг хураахын тулд платформтой харилцаж болно. Бид эдгээр хувьсагч эсвэл эрсдэлийн аль нэгийг хариуцахгүй, платформыг эзэмшдэггүй эсвэл хянадаггүй бөгөөд платформд нэвтрэх эсвэл ашиглах явцад гарсан аливаа алдагдлыг хариуцахгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Бид дижитал хөрөнгийг шилжүүлэх, худалдан авах, арилжаалах зах зээлд ямар ч баталгаа өгөхгүй. Та дижитал хөрөнгийн гүйлгээнд ямар татвар ногдуулахыг тодорхойлох үүрэгтэй.

Бид дижитал хөрөнгө, санг хадгалах, илгээх, хүлээн авахгүй. Учир нь дижитал хөрөнгө нь зөвхөн блокчейн дээр хадгалагдсан өмчлөлийн бүртгэлээр л оршин байдаг. Дижитал хөрөнгийн аливаа шилжүүлэг нь төвлөрсөн бус платформ болон блокчейн дотор явагддаг. Бид танд аливаа гүйлгээ, гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуцлах, өөрчлөхөд туслах боломжгүй. Платформоор дамжуулан эхлүүлсэн шилжүүлэг нь аливаа дижитал хөрөнгийн эрх, эрхийг амжилттай шилжүүлнэ гэсэн баталгаа, нотолгоо байхгүй.

Үүний дагуу та платформд нэвтрэх, ашиглах, платформтой харилцахтай холбоотой бүх эрсдлийг бүрэн хариуцахаа ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна.

НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Бид өгөгдлийн нууцлал ба аюулгүй байдалд анхаардаг.   Платформыг ашигласнаар та энэхүү Нөхцөл, Болзолд тусгасан манай Нууцлалын бодлогыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Энэхүү платформыг Монгол, Сингапур, Молдав улсад зохион байгуулдаг болохыг анхаарна уу. Хэрэв та холбогдох хуулиас ялгаатай хувийн мэдээлэл цуглуулах, ашиглах, задруулахтай холбоотой хууль тогтоомж, бусад шаардлага бүхий дэлхийн аль ч бүс нутгаас уг платформд нэвтэрч байгаа бол платформыг үргэлжлүүлэн ашигласнаар та өөрийн мэдээллээ Монгол Улсад шилжүүлж байна гэсэн үг бөгөөд мөн та өөрийн өгөгдлийг дээрх улс руу шилжүүлэх, боловсруулахыг зөвшөөрч байна.

ӨӨРЧЛӨЛТ БА ТАСАЛДАЛ

Бид платформын агуулгыг ямар ч үед эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар өөрийн үзэмжээр мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, нэмэх, устгах эрхтэй. Гэсэн хэдий ч бид платформ дээрх аливаа мэдээллийг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй. Мөн бид ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр платформыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн өөрчлөх, зогсоох эрхтэй. Платформыг өөрчлөх, үнэ өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, зогсоох зэрэгт бид танд болон гуравдагч талын өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

Бид платформыг үргэлж ашиглах боломжтой гэдгийг баталж чадахгүй. Бид техник хангамж, програм хангамж эсвэл бусад асуудалтай тулгарсан эсвэл платформтой холбоотой засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай болж, тасалдал, саатал, алдаа гарч болзошгүй. Бид танд мэдэгдэлгүйгээр хүссэн үедээ эсвэл ямар ч шалтгаанаар платформыг өөрчлөх, шинэчлэх, шинэчлэх, түдгэлзүүлэх, зогсоох, өөрчлөх эрхтэй. Та платформ зогссон эсвэл зогссон үед платформд нэвтрэх, ашиглах боломжгүйгээс үүдэн гарсан аливаа алдагдал, гэмтэл, хүндрэлд бид ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Эдгээр Нөхцөл, Болзлын юу ч платформыг хадгалах, дэмжих эсвэл үүнтэй холбоотой аливаа залруулга, шинэчлэлт, хувилбаруудыг нийлүүлэх манай үүрэг болохгүй.

УДИРДАХ ХУУЛЬ

Энэхүү Нөхцөл, Болзол болон платформыг ашиглах нь хууль зөрчих зарчмыг үл харгалзан дэлхий даяар хийгдсэн гэрээ хэлэлцээрт хамаарах МОНГОЛ УЛСЫН хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдаж, тайлбарлагдана.

МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

Боломжит аливаа маргааныг албан бус, сайн санааны хэлэлцээрээр шийдвэрлэхийн тулд манай зүгээс чадах бүхнээ ашиглана. Хэрэв маргаан гарч болзошгүй бол та бидэнтэй email Galobank хаягаар э-мэйл илгээж холбоо бариарай, ингэснээр бид маргааныг албан ёсоор шийдвэрлэх үе шат руу орохгүйгээр шийдвэрлэхийг хичээх болно. Хэрэв бид таны э-мэйлийг жар хоногийн дотор албан бус байдлаар шийдвэрлэж чадахгүй бол та болон манайх хоёулаа доор дурдсан үйл явцын дагуу болзошгүй маргааныг шийдвэрлэхийг зөвшөөрч байна.

Интерфэйс, энэхүү Гэрээтэй холбоотой буюу түүнтэй холбоотой аливаа нэхэмжлэл, маргаан, түүний дотор энэхүү Гэрээний оршин тогтнох, хүчинтэй байх, цуцлахтай холбоотой аливаа асуулт, эсвэл бидний хариуцаж болох бусад үйлдэл, эс үйлдэхүй, үүнд (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) арбитрын ажиллагаатай холбоотой аливаа нэхэмжлэл, маргааныг (“Маргаан”) Монгол Улсын арбитрын шүүхэд шилжүүлж, эцэслэн шийдвэрлэнэ.

Хязгаарлалт

Талууд аливаа арбитрыг зөвхөн Талуудын хооронд үүссэн маргаанаар хязгаарлахыг зөвшөөрч байна. Хуульд заасан бүрэн хэмжээгээр, (a) ямар ч арбитрыг бусад хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай нэгтгэж болохгүй; (б) аливаа маргааныг ангиллын зарчмаар арбитрын журмаар хянан шийдвэрлэх эрх, эрх мэдэл байхгүй; болон (в) аливаа маргааныг олон нийтийн болон бусад хүмүүсийн нэрийн өмнөөс төлөөлөх эрх, мэдэл байхгүй.

ЗАЛРУУЛГА

Платформ дээр тайлбар, үнэ, бэлэн байдал болон бусад янз бүрийн мэдээлэл зэрэг үсгийн алдаа, үнэн зөв бус байдал, орхигдуулсан мэдээлэл байж болно. Бид аливаа алдаа, үнэн зөв бус байдал, дутагдлыг засах, платформ дээрх мэдээллийг хүссэн үедээ урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, шинэчлэх эрхтэй.

ТАТГАЛЗАЛ

Сайтыг байгаагаар нь болон боломжийн үндсэн дээр өгдөг. Сайт болон манай үйлчилгээг ашиглах нь зөвхөн таны эрсдэлд байх болно гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд бид тухайн сайт болон таны ашиглалттай холбоотой аливаа баталгаа, түүний дотор худалдаанд гарах, тодорхой зорилгод нийцэх, зөрчихгүй байх зэрэг шууд болон далд баталгааг хязгаарлахгүй. Бид сайтын агуулга, эсвэл вэбсайттай холбогдсон аливаа вэбсайтын агуулгын үнэн зөв, бүрэн байдлын талаар ямар ч баталгаа, мэдэгдэл өгөхгүй бөгөөд үүнд (1) агуулга, материалын алдаа, үнэн зөв бус байдал, дутагдал, ( 2) таны сайтад нэвтэрч, ашигласантай холбоотой аливаа гэмтэл, эд хөрөнгийн хохирол, (3) манай аюулгүй серверүүд болон аливаа хувийн мэдээлэл ба/ санхүүгийн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, ашиглах, (4) сайт руу эсвэл сайтаас дамжуулах аливаа тасалдал, зогсолт, (5) аливаа гуравдагч талаас сайт руу эсвэл сайтаар дамжин халдварлаж болзошгүй аливаа алдаа, вирус, трожан болон үүнтэй төстэй зүйлс, эсвэл ( 6) вэбсайтаар дамжуулан нийтэлсэн, дамжуулсан, эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглах боломжтой аливаа агуулга, материалд гарсан аливаа алдаа, дутагдал, эсвэл аливаа агуулгыг ашигласны үр дүнд үүссэн аливаа алдагдал, гэмтлийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй. Бид гуравдагч талаар дамжуулан сурталчилсан эсвэл санал болгож буй аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар баталгаа өгөхгүй, баталгаажуулахгүй, эсвэл хариуцлага хүлээхгүй, ямар нэгэн холбоос бүхий вэбсайт, баннер эсвэл бусад сурталчилгаанд байрлуулсан аливаа вэбсайт, гар утасны програм багтах ба мөн бид та болон гуравдагч талын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хооронд хийгдсэн аливаа гүйлгээг хянах үүрэг хүлээхгүй эсвэл ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа хэрэгсэл эсвэл ямар ч орчинд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авахтай адил та хамгийн сайн дүгнэлтээ ашиглаж, шаардлагатай үед болгоомжтой байх хэрэгтэй.

ХАРИУЦЛАГЫН ХЯЗГААРЛАЛТ

Ямар ч тохиолдолд бид эсвэл манай баг таны болон гуравдагч талын өмнө шууд, шууд бус, үр дагавартай, үлгэр жишээ, санамсаргүй, онцгой, шийтгэлийн хохирол, тухайлбал алдагдсан ашиг, алдагдсан орлого, мэдээллийн алдагдал болон бусад хохирлыг, ийм хохирол учирч болзошгүй талаар бидэнд мэдэгдсэн ч гэсэн сайтыг ашигласнаас таны хувьд үүдэн гарахыг хариуцахгүй. Энд заасан эсрэг заалтыг үл харгалзан аливаа шалтгааны улмаас, үйл ажиллагааны хэлбэрээс үл хамааран бидний хүлээх хариуцлага нь тухайн үйл ажиллагааны явцад та бидэнд төлсөн төлбөрийн хэмжээнээс бага хэмжээгээр хязгаарлагдах ба хэрэв байвал ямар нэгэн арга хэмжээ авахаас өмнөх нэг сарын (1) хугацаа буюу 100 доллар байна. Олон улсын зарим хууль тогтоомж нь далд баталгааг хязгаарлах эсвэл тодорхой хохирлыг хасах, хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй. Хэрэв эдгээр хууль тогтоомж танд хамаатай бол дээрх татгалзал, хязгаарлалтын зарим эсвэл бүгдэд нь хамаарахгүй бөгөөд танд нэмэлт эрх бий.

НӨХӨН ТӨЛБӨР

Та манай охин компани, хараат компани болон холбогдох бүх албан тушаалтан, төлөөлөгч, түнш, ажилчдыг аливаа алдагдал, хохирол, хариуцлага, нэхэмжлэл, шаардлага, түүний дотор үндэслэлтэй өмгөөлөгчөөс хамгаалж, аливаа гуравдагч талаас дараах шалтгааны улмаас буюу түүнээс үүдэлтэй төлбөр, зардлыг нөхөн төлж, биднийг хохироохгүй байлгахыг зөвшөөрч байна: (1) платформ ашиглах; (2) эдгээр Нөхцөл, Болзлыг зөрчсөн; (3) эдгээр Нөхцөл, Болзолд заасан таны мэдэгдэл, баталгааг зөрчсөн тохиолдолд; (4) оюуны өмчийн эрхийг багтаасан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр гуравдагч талын эрхийг зөрчсөн; эсвэл (5) платформоор дамжуулан холбогдсон платформын бусад хэрэглэгчдэд чиглэсэн аливаа илт хортой үйлдэл. Дээр дурдсанаас үл хамааран бид таны зардлаар нөхөн төлбөр олгох шаардлагатай аливаа асуудлаар онцгой хамгаалалт, хяналт тавих эрхтэй бөгөөд та эдгээр нэхэмжлэлийг хамгаалахад таны зардлаар хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна. Бид энэ нөхөн төлбөрт хамаарах аливаа нэхэмжлэл, үйлдэл, үйл ажиллагааны талаар танд мэдэгдэхийн тулд боломжийн хүчин чармайлт гаргах болно.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ӨГӨГДӨЛ

Бид платформын гүйцэтгэлийг удирдах зорилгоор платформ руу дамжуулдаг тодорхой өгөгдөл, түүнчлэн платформыг ашиглахтай холбоотой өгөгдлийг хадгалах болно. Хэдийгээр бид өгөгдлийн байнгын нөөцлөлтийг хийдэг ч, платформ ашиглан хийсэн аливаа үйл ажиллагаатай холбоотой эсвэл дамжуулсан бүх өгөгдлүүдийг та дангаараа хариуцна. Ийм мэдээлэл алдагдсан, эвдэрсэн тохиолдолд бид таны өмнө хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд ийм мэдээлэл алдагдахаас үүдэн бидний эсрэг арга хэмжээ авах эрхээсээ татгалзаж байна.

ЦАХИМ ХОЛБОО ХАРИЛЦАА, ГҮЙЛГЭЭ БА ГАРЫН ҮСЭГ

Платформ дээр зочлох, бидэнд э-мэйл илгээх, онлайн маягт бөглөх нь цахим харилцаа болдог. Та цахим харилцаа холбоог хүлээн авахыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд бид танд цахимаар, цахим шуудангаар болон платформоор дамжуулан өгсөн бүх гэрээ, мэдэгдэл, тодруулга болон бусад харилцаа холбоо нь бичгээр байх хуулийн шаардлагыг хангаж байгааг та зөвшөөрч байна. ТА ҮҮГЭЭР ЦАХИМ ГАРЫН ҮСЭГ, ГЭРЭЭ, ЗАХИАЛГА БОЛОН БУСАД БҮРТГЭЛИЙГ АШИГЛАХ, МӨН БИДНИЙ САНААЧИЛСАН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, БОДЛОГО, БҮРТГЭЛИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР

ЭСВЭЛ САЙТААР ДАМЖУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА. Та үүгээр аливаа хууль тогтоомж, журам, дүрэм, захирамж болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу анхны гарын үсэг зурах, цахим бус бүртгэлийг хүргэх, хадгалах, төлбөр төлөх, зээл олгохыг шаарддаг аливаа эрх, шаардлагаас татгалзаж байна.

БУСАД

Эдгээр Нөхцөл, Болзол ба платформ дээр эсвэл платформтой холбоотой бидний нийтэлсэн аливаа бодлого, үйл ажиллагааны дүрэм нь та болон бидний хоорондох бүх гэрээ, ойлголцлыг бүрдүүлдэг. Бидний энэхүү Нөхцөл, Болзлын аливаа эрх, заалтыг хэрэгжүүлээгүй эсвэл идэвхжүүлээгүй нь ийм эрх, заалтаас татгалзсан хэрэг болохгүй. Эдгээр Нөхцөл, Болзол нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд хүртэл үйлчилдэг. Бид ямар ч үед эсвэл бүх эрх, үүргээ бусдад шилжүүлж болно. Бид үндэслэлтэй хяналтаас гадуур аливаа шалтгааны улмаас учирсан аливаа алдагдал, гэмтэл, саатал, эс үйлдэхүйд хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэв эдгээр Нөхцөл, Болзлын аль нэг заалт эсвэл хэсэг нь хууль бус, хүчингүй эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл уг заалт эсвэл заалтын хэсэг нь эдгээр Нөхцөл, Болзлоос ангид болгох боломжтой гэж үзэж, үлдсэн аль нэг заалтын хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжилтэд нөлөөлөхгүй. Эдгээр Нөхцөл, Болзол, платформыг ашигласны үр дүнд та болон бидний хооронд хамтарсан үйлдвэр, түншлэл, ажил эрхлэлт, агентлагийн харилцаа холбоо байхгүй. Эдгээр Нөхцөл, Болзлыг боловсруулсан тул бидний эсрэг тайлбарлахгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Та энэхүү Нөхцөл, Болзолын цахим хэлбэрт үндэслэсэн мөн эдгээр нөхцөл, болзлыг хэрэгжүүлэхийн тулд талууд гарын үсэг зураагүй байдалтай холбоотой аливаа хамгаалалтаас татгалзаж байна.

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Платформтой холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх эсвэл платформыг ашиглах талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл email Galobank

GaloTokens-ийн нөхцөл, хариуцлагатай эрсдэлийг ил болгох бодлого

Энэхүү баримт бичиг нь танд Galobank-аас үзүүлж буй үйлчилгээгээр дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийж болох хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнтэй холбоотой эрсдэлийн талаарх мэдээллийг танд олгоно.

Зах зээлийн ерөнхий тойм
Криптовалют нь арилжааны хэрэгсэл, дансны нэгж эсвэл үнэ цэнийн хадгалалтын үүрэг гүйцэтгэдэг үнэ цэнийн дижитал дүрслэл юм, гэхдээ энэ нь хууль ёсны төлбөрийн хэрэгслийн статусгүй юм. Криптовалютыг зарим тохиолдолд дэлхийн өнцөг булан бүр; FIAT валютаар сольдог боловч ерөнхийдөө засгийн газар, төв банкнаас дэмжлэг авдаггүй, дэмждэггүй.
Тэдгээрийн үнэ цэнийг зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн хүчин зүйл бүрдүүлдэг бөгөөд уламжлалт мөнгөн тэмдэгтээс илүү хувирамтгай байдаг.
Криптовалютын үнэ цэнэ нь зах зээлд оролцогчдын фиат валютыг криптовалютаар солих хүсэл эрмэлзлээс үүдэлтэй байж болох бөгөөд энэ нь тухайн криптовалютын зах зээл алга болох тохиолдолд тухайн криптовалютын байнгын болон нийт үнэ цэнийг алдах магадлалтай.

Зохицуулалтын хэлбэр
Одоогийн байдлаар криптовалютууд олон улсын хууль эрх зүйн зохицуулалтын тодорхой бус байдалтай тулгарч байна. Нэмж дурдахад, олон криптовалютын үүсмэл зүйлийг үндэсний болон улсын үнэт цаасны тухай хууль тогтоомжийн заалтуудаар зохицуулдаг ба түүгээр ч барахгүй зарим улсын үнэт цаасны зохицуулагчид олон тооны анхны койны саналууд нь үнэт цаасны тодорхойлолтод хамаарах бөгөөд үнэт цаасны тухай хууль тогтоомжид захирагдах магадлалтайг анхааруулж байна.
Ирээдүйд нэг буюу хэд хэдэн харьяалал криптовалютын сүлжээ болон тэдгээрийн хэрэглэгчдэд нөлөөлөх хууль, дүрэм, удирдамжийг баталж болно.
Ийм хууль тогтоомж, дүрэм журам, заавар нь криптовалютын үнэ болон хэрэглэгчид, худалдаачид, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хүлээн зөвшөөрөх байдалд нөлөөлж болзошгүй.

Муж, холбооны эсвэл олон улсын түвшинд хууль тогтоомж, зохицуулалтын өөрчлөлт, үйл ажиллагаа нь криптовалютыг ашиглах, шилжүүлэх, солилцох, үнэ цэнэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.
Криптовалют худалдаж авах нь зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл эсвэл гэнэтийн уналт, зах зээлийн манипуляци, кибер аюулгүй байдлын эрсдэл зэрэг олон эрсдэлтэй байдаг.
Нэмж хэлэхэд, криптовалютын зах зээл, биржүүд нь хувьцаа, опцион, фьючерс эсвэл гадаад валютын хөрөнгө оруулалтад байдаг ижил хяналт, хэрэглэгчийн хамгаалалтаар зохицуулагддаггүй.
Өнөөдөр криптовалютыг төлбөр болгон хүлээн авч байгаа хүн ирээдүйд үүнийг үргэлжлүүлнэ гэсэн баталгаа байхгүй.
Хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалт хийхээсээ өмнө криптовалют бүр, түүний дотор платформыг хууль ёсны болгох талаар өргөн хүрээтэй судалгаа хийх ёстой.
Тодорхой криптовалютын онцлог, функц, шинж чанар, ажиллагаа, хэрэглээ болон бусад шинж чанарууд нь нарийн төвөгтэй, техникийн эсвэл ойлгох, үнэлэхэд хэцүү байж болно.
Криптовалют нь аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдал, үйл ажиллагаанд халдлагад өртөмтгий байж болох бөгөөд үүнд криптовалютны блокчейн болон бусад үндсэн технологийн хэвийн ажиллагааг алдагдуулах хангалттай тооцооллын хүчийг ашиглан халдлагад өртөж болзошгүй.
Зарим криптовалютын гүйлгээг олон нийтийн дэвтэрт бүртгэсэн тохиолдолд хийгдсэнд тооцогдох бөгөөд энэ нь гүйлгээг эхлүүлсэн огноо, цаг байх албагүй.
Криптовалютын арилжаанд криптовалютын зах зээлийн талаарх мэдлэг шаардлагатай.
Криптовалютын арилжаагаар ашиг олох оролдлого хийхдээ та дэлхий даяарх худалдаачидтай өрсөлдөх ёстой.
Таны хувьд криптовалют арилжаа хийхээс өмнө зохих мэдлэг, туршлагатай байх ёстой.
Аливаа криптовалют нь үндсэн технологид нь хийсэн өөрчлөлт, үндсэн технологийг ашиглан хийсэн өөрчлөлт, халдлагын үр дүнд гарсан өөрчлөлтийн улмаас хүлээгдэж буй байдлаар өөрчлөгдөх эсвэл ажиллахаа больж болно.
Эдгээр өөрчлөлтүүд нь ямар ч хязгаарлалтгүйгээр "салаа", "буцах", "aгаараас хаях" эсвэл "эхлүүлэгч" зэрэг байж болно.
Ийм өөрчлөлт нь одоо байгаа криптовалютын байрлалын үнэ цэнийг бууруулж, эсвэл одоо байгаа криптовалютын байршлын үнэ цэнийг өөр криптовалют руу тарааж болзошгүй.

Galo токенуудын мөн чанар
Galo нь дижитал токен ба Полигон блокчейн дээр суурилсан дижитал валютын нэг хэлбэр юм.
Тэд Galobank-ны экосистемийн төслийн хүрээнд төсөл хэрэгжиж байх үед Galobank-аас санал болгож буй тодорхой үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, онцлогт хандах зэрэг янз бүрийн зорилгоор ашиглах боломжтой болно.

Өмчлөх, шилжүүлэх
Galo Tokens-ийн эзэмшил нь Galo Technologies дахь өмчийн эрх эсвэл өмчийг илэрхийлдэггүй.
Энэхүү Токены нөхцлөөр тодорхой зөвшөөрөгдөөгүй эсвэл Galobank Төсөлд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд Токеныг буцаан олгохгүй, солих, шилжүүлэх боломжгүй гэдгийг та ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна.

Токены түгээлт
Galo токеныг түгээхдээ https://galobank.finance/-аас тогтоосон тодорхой дүрэм, журмын дагуу хийж болно.
Эдгээр дүрмүүд нь токен борлуулалт, агаараас буулгах эсвэл бусад зориулалтын механизмд оролцохыг агуулж болно.
Токен худалдаж авснаар та холбогдох дүрэм, журмыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Toкены хэрэгглээ
Galo токен нь Galobank платформ дээр гүйлгээ, төлбөр хийх, Galobank-аас санал болгож буй үйлчилгээнд нэвтрэх боломжийг хөнгөвчлөх дижитал валют болгон ашиглаж болно.
Эдгээр нь Galobank болон түүний Технологи дахь аливаа өмчлөлийг төлөөлөхгүй бөгөөд үнэт цаас гэж үзэх ёсгүй.

Арилжааны үйл ажиллагаа
Galobank платформ нь зөвшөөрөгдсөн биржүүд дээр хосолсон валютуудын эсрэг Galo токен арилжаалах боломжийг олгодог. Зөвшөөрөгдсөн биржүүд дээрх арилжааны үйл ажиллагаа нь тухайн биржээс тогтоосон нөхцөл, болзлын дагуу явагдана.
Арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэхдээ тухайн биржийн нөхцөл, бодлогыг хянаж, дагаж мөрдөх нь таны үүрэг хариуцлага юм.
Galobank нь аливаа эрх бүхий биржийн бэлэн байдал, ажиллагаа, найдвартай байдалд баталгаа өгөхгүй.
Эрх бүхий бирж дээр арилжааны үйл ажиллагаанаас үүдэн гарсан аливаа алдагдал, хохирлыг бид хариуцахгүй. Та Galo токены үнэ ханш хэлбэлзэж, арилжаа нь эрсдэлтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
Та арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэхээсээ өмнө эдгээр эрсдлийг сайтар бодож, үнэлэх хэрэгтэй.
Galobank нь арилжааны зорилгоор эрх бүхий биржүүдэд мэдээлэл эсвэл холбоос өгч болно.
Гэсэн хэдий ч, бид эдгээр биржийг дэмжихгүй эсвэл хяналт тавихгүй бөгөөд гуравдагч талын платформ дээр хийгдсэн аливаа гүйлгээ нь зөвхөн та болон биржийн хооронд хийгддэг.

Toкены эрсдэл
Та Galo токеныг авах, эзэмших, ашиглахтай холбоотой эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрч, ойлгож байна.
Эдгээр эрсдэлүүд нь үнийн хэлбэлзэл, зах зээлийн хэлбэлзэл, Токенуудын үнэ цэнэ, технологийн эрсдэл, зохицуулалтын эрсдэлүүдийг багтааж болох боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.
Galo токеныг авахын өмнө эдгээр эрсдлийг сайтар бодож үзээрэй.

Дагаж мөрдөх болон хориглосон үйл ажиллагаа
Та Galo токеныг авах, эзэмших, ашиглахдаа холбогдох бүх хууль тогтоомж, дүрэм журам, удирдамжийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.
Та аливаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчих зэрэг, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, хориглосон аливаа үйл ажиллагаанд оролцох ёсгүй.

Токены арга хэмжээ ба өөрчлөлт
Бид ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр эсвэл мэдэгдэлгүйгээр Galo Токенуудын үйл ажиллагаа, түгээлт, хэрэглээг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, зогсоох эрхтэй.
Мөн бид токен эдийн засгийг хадгалах эсвэл тохируулахын тулд токен шатаах эсвэл токен солилцох зэрэг токен арга хэмжээг авч болно.
Ийм үйл явдал эсвэл өөрчлөлт нь Токенуудын үнэ цэнэ, хүртээмж, үйл ажиллагаанд нөлөөлж болохыг та хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна.
Эдгээр Токен нөхцөлийг үе үед хянаж байх нь таны үүрэг юм.
Аливаа өөрчлөлтийн дараа Galo токеныг үргэлжлүүлэн олж авах, эзэмших, ашиглах замаар та шинэчлэгдсэн Токены нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Токен түрийвч ба аюулгүй байдал
Та өөрийн Токен түрийвч болон холбогдох хувийн түлхүүрүүд эсвэл нэвтрэх мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хадгалах үүрэгтэй.
Токеныг алдах, хулгайд алдахад хүргэсэн хэтэвчинд зөвшөөрөлгүй хандсан тохиолдолд та хариуцлага хүлээнэ.
Токен болон түрийвчээ хамгаалахын тулд аюулгүй байдлын зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг бид зөвлөж байна.

Хориотой үйл ажиллагаа
Та Galobank экосистем эсвэл Galo Tокены аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдал, үйл ажиллагааг алдагдуулах аливаа үйл ажиллагаанд оролцохгүй байхыг зөвшөөрч байна.
Хориглосон үйл ажиллагаанд дараах зүйлс орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй:
Galobank систем, ухаалаг гэрээ эсвэл хэрэглэгчийн данс руу зөвшөөрөлгүй нэвтрэх эсвэл зөвшөөрөлгүй нэвтрэх оролдлого.
Galobank экосистемийг эвдэх, эвдэх зорилготой аливаа төрлийн хакердах, фишинг хийх болон бусад хортой үйл ажиллагаа явуулах.
Galo токенс эсвэл Galobank төслийн талаар худал мэдээлэл үүсгэх, түгээх зэрэг аливаа залилан, хууран мэхлэх үйл ажиллагаанд оролцох.

Зохицох хууль ба маргаан шийдвэрлэх
Эдгээр токены нөхцөлийг олон улсын хууль тогтоомж, Galobank бүртгүүлэх харьяаллын дагуу зохицуулж, тайлбарлана.
Эдгээр Токен нөхцлөөс үүдэн гарсан аливаа маргааныг Galobank-аас тогтоосон арбитрын шүүх эсвэл маргаан шийдвэрлэх бусад механизмаар шийдвэрлэнэ.

Тусгаар байдал
Хэрэв эдгээр Токен нөхцлийн аль нэг заалт хүчин төгөлдөр бус, хууль бус эсвэл хэрэгжих боломжгүй гэж үзвэл үлдсэн заалтууд нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд хүртэл хүчинтэй бөгөөд хэрэгжих боломжтой хэвээр байх болно.

Бүрэн бүтэн гэрээ
Эдгээр Токен нөхцөлүүд нь Galo токеныг олж авах, эзэмших, ашиглахтай холбоотой та болон Galobank-ны хооронд хийгдсэн бүх гэрээг амаар болон бичгээр хийсэн өмнөх гэрээ, харилцан ойлголцол, харилцаа холбоог орлох болно.
Хэрэв танд эдгээр Токены нөхцлийн талаар асуух зүйл байвал info@galobank.org хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.
Та Galo Токеныг үргэлжлүүлэн ашиглах эсвэл эзэмшиж байгаа нь вэб дээр тайлбарласан эдгээр токен болон ерөнхий нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч буйг илтгэнэ.

I accept the terms